Våra stadgar

Stadgar för Ateljéförening Edsvik

§ 1.               Föreningens namn är Ateljéförening Edsvik, en ideell förening med säte i Sollentuna. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2.                Ateljéföreningens syfte och verksamhet

Föreningen har till uppgift att inom Ateljéförening Edsvik främja medlemmarnas konstnärliga utveckling genom att

 • tillhandahålla gemensam lokal för medlemmar att utbyta kunskap och erfarenhet inom måleriet med likasinnade
 • anordna konstaktiviteter för medlemmarna

§ 3.               Medlem, avgifter och utträde

Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap

Medlemsavgiften och aktivitetsavgiften fastställs av årsmötet. Avgifter för tillfälliga workshops anmäls och betalas inför resp tillfälle.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Ingen återbetalning av erlagda avgifter kommer att ske. Medlem som inte har betalat medlems- och aktivitetsavgift senast den 31 januari för vårterminen samt senast 31 augusti för höstterminen får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från

medlemsförteckningen.

§ 4.                Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning tas av styrelsen. Beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

§ 5.               Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av styrelsen
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av styrelsen
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

§ 6.               Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem ledamöter och två ersättare, valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år och avgår eller omväljs växelvis vartannat år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare och studieledare.

Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.

Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar.

Styrelsen åligger dessutom:

att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi

att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen

§ 7.                Protokoll

Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras.

§ 8.                Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte två personliga ersättare utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorerna liksom ersättarna utses för en tid av två år och avgår eller omväljs växelvis vartannat år. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.

§ 9.                Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Ledamöter i valberedningen får icke tillhöra styrelsen.

§ 10.             Möten och information

Föreningsinformation och Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen beslutar.

Föreningens årsmöte skall hållas före Mars månads utgång och kallelse utgå via epost till medlemmar, revisorer och valberedning senast tre veckor innan.

Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.

Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 11.             Årsmöte

Agenda för årsmötet

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av

Ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen, revisorer och                     revisorsersättare

 • Tillsättande av valberedning, två till tre ledamöter varav en utses som sammankallande.
 • Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 • Övriga ärenden.

§ 12.             Stadgeändring

Beslut om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

§ 13.              Upplösning

Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.

Stadgarna är antagna: 25 september 2019   

Mötesordförande för föreningsstämman:

Anne-Outram Mott