Stämmoprotokoll mars 2020

Protokoll vid föreningsstämma Ateljéförening Edsvik

4 mars 2020

§1. Ann-Christine Backman valdes till ordförande.

§2. Hans Blomberg valdes till sekreterare.

§3. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§4. Till justerare, jämte ordförande, valdes Solveig Danell och Margareta Näsmark.

§5. Eva Bergström föredrog styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse. Ann-Christine Backman drog resultat och balansräkning för 2019.

§6. Vår revisor drog revisionsberättelsen – rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

§7. Beviljade stämman ansvarsfrihet.

§8. Valdes Eva Almén till ordförande på ytterligare ett år.

Övriga styrelsemedlemmar är valda på två år och samtliga valde att kvarstå.

§9. Stämman valde Solveig Danell (sammankallande), Gunilla Tuvin och Carina Trofast till valberedning.

§10. Två motioner behandlades – som gäller ändring av avgiftsstruktur

– en medlemsavgift om 200 kr per år (storleken beslutas av stämman)

– en terminsavgift och en aktivitetsavgift (båda beslutas av styrelsen). Styrelsen biföll denna motion och stämman beslutade att justera avgifterna till föreningen. För att delta i ateljéaktiviteter krävs även att aktivitetsavgift erläggs.

Till följd av detta krävs ändringar i stadgarna. Stämman biföll ändringarna och det krävs nu ytterligare ett stämmobeslut innan stadgeändringen kan träda i kraft.

Extra stämma planeras under våren för att stadgeändring ska kunna genomföras från och med 2021.

§11. Stämman beslöt att medlemsavgiften skall vara 200 kr för kommande verksamhetsår.

§12. Diskuterades hur tillfälliga lärare ska ersättas. Beslöts att lärare, som engageras av enskilda grupper ska ersättas via styrelsen mot faktura medan gruppen betalar till styrelsen.

Stämman avslutades och ordförande tackade Eva Almén och Eva Bergström med varsin blomma för deras insatser för att få vår förening på plats.

Vid pennan Ordförande

Hans Blomberg Ann-Christine Backman

Justeras:

Solveig Danell Margareta Näsmark