Protokoll 21

Ateljéförening Edsvik

Protokoll styrelsemöte nr 21

22 mars 2021. Videomöte på Zoom

Närvarande: Eva Almén, Eva Bergström, Lena Wallier, Ann-Christine Backman, Hans Blomberg, Malin Lindqvist samt adjungerade Kerstin Sunemark Nyman, Fernando Acevedo, Kristina Slycke.

  1. Eva Almén hälsade välkommen.
  2. Eva Bergström valdes till sekreterare och Malin Lindqvist till justerare.
  3. Dagordningen godkändes.
  4. Föregående protokoll godkändes.
  5. Information om ateljélokalen. Eva A och Eva B träffade den 8 mars kulturchef Birgit Lindholm och Maria Stadell, Stallbacken kultur, Styrelsen kommer, som tidigare beslutades, inte boka timmar i påsklovsveckan (v. 14). På mötets fråga om föreningen ska fortsätta att boka söndagar svarade Lena ja eftersom det är för trångt på lördagar. I den del av ateljén som ska anpassas till Skaparverkstaden ska en snickare bygga en hyll- och skåpenhet mot väggen där whiteboardtavlan hänger. Vi lovade att se till att tavlan monteras ned och fraktas bort. På frågan om föreningen kunde få garantier för att Skaparverkstaden inte tar ytterligare utrymme i anspråk fick vi inget tydligt svar men det är sannolikt inte aktuellt.
  6. Aktiviteter i huset och i ateljén. Det pågår en utställning i Stallbacken Kultur på övervåningen med konstnär Monica Höll. Elever från Vaxmoraskolan ställer ut i galleriet på bottenvåningen. Ateljéföreningen fortsätter med digitala utställningar nu närmast på temat ”Längtan”.
  7. Årsmötet 25 mars på Zoom – avstämning. Alla årsmöteshandlingar är enligt stadgarna skickade till alla medlemmar tre veckor innan mötet. Hans kommer att fungera som värd under mötet. Han kommer att se till att det praktiska fungerar. Vid omröstning kommer s.k. negativ omröstning tillämpas, d.v.s. endast den som röstar nej röstar. Samtliga medlemmar i föreningen kommer att få en länk till Zoom ett par dagar före årsmötet. Anne-Outram Mott kommer att föreslås som ordförande på årsmötet, Kerstin Sunemark Nyman som sekreterare, Fernando Acevedo och Malin Lindqvist som justerare.
  8. Övriga frågor. Ann-Christine ställde, på förekommen anledning, frågan om medlem som börjar mitt i terminen ska betala endast halva terminsavgiften. Styrelsen beslutande att inga halva terminsavgifter ska tillämpas.
  9. Mötet avslutades.

2021-03-23

Eva Bergström Eva Almén

Sekreterare Ordförande

Malin Lindqvist

Justerare